Gebruiksvoorwaarden

De volgende bepalingen zijn voorwaarden uit een wettelijke overeenkomst tussen u en Halwema.

Door u toegang te verschaffen tot deze website, in deze website te bladeren en/of deze website te gebruiken, verklaart u deze bepalingen te hebben gelezen, te hebben begrepen, ermee akkoord te gaan en eraan gebonden te zijn en alle toepasselijke wet- en regelgeving te zullen naleven, met inbegrip van die op het gebied van export- en hernieuwde exportcontrole.
Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.
Deze website bevat mogelijk andere eigendomsvermeldingen en auteursrechtgegevens, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd. De informatie op deze website kan technische onjuistheden en typfouten bevatten.

De informatie kan zonder bericht worden gewijzigd of bijgewerkt. Halwema kan tevens te allen tijde zonder bericht verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten en/of de diensten die in deze informatie worden beschreven.

Halwema aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie die door Halwema wordt geleverd en het gebruik van dergelijke informatie is voor risico van de ontvanger. Halwema geeft geen enkele garantie dat gemelde problemen kunnen worden opgelost met behulp van enige informatie die Halwema verstrekt. Door informatie te verstrekken, verleent Halwema geen enkele licentie voorenig auteursrecht, octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht.
Halwema wenst van u via onze website geen vertrouwelijke informatie te ontvangen, noch informatie waarvan u eigenaar bent. Houd er rekening mee dat alle informatie en al het materiaal dat aan Halwema wordt toegezonden, geacht wordt NIET vertrouwelijk te zijn. Door Halwema enige informatie of enig materiaal toe te zenden, verleent u Halwema het onbeperkte, onherroepelijke recht die informatie of dat materiaal te gebruiken, te reproduceren, af te beelden, te verzenden en te distribueren, en gaat u er tevens mee akkoord dat het Halwema vrij staat gebruik te maken van elk idee, elk concept, alle kennis en alle technieken die u ons met welk doel dan ook toezendt. Wij zullen echter niet uw naam vrijgeven, noch anderszins het feit naar buiten brengen dat u materialen of andere informatie aan ons hebt toegezonden, tenzij (a) wij uw toestemming verkrijgen om uw naam te gebruiken; of (b) wij u er eerst van op de hoogte brengen dat de materialen of andere informatie die u naar een bepaald deel van deze site toezendt, wordt gepubliceerd of anderszins wordt gebruikt in combinatie met uw naam; of (c) wij daartoe rechtens worden gedwongen.

Beschikbaarheid

De informatie die Halwema publiceert op het World Wide Web kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar Halwema-producten of -diensten die in uw regio niet aangekondigd of niet beschikbaar zijn. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat Halwema de intentie heeft dergelijke producten of diensten in uw regio aan te kondigen. Neem contact op met uw Halwema-vertegenwoordiger voor informatie over de producten en diensten die voor u beschikbaar zijn.

De verplichtingen van Halwema betreffende haar producten en diensten worden uitsluitend beheerst door de overeenkomsten waaronder ze worden geleverd. Indien u vanaf deze website een product of dienst van Halwema verkrijgt dat/die wordt geleverd zonder overeenkomst, dan wordt dat product of die dienst geleverd “AS-IS”, zonder enige garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, en is het gebruik van dat product of die dienst geheel voor uw eigen risico.

Bedrijfsrelaties

Halwema doet geen enkele uitspraak over enige andere website waartoe u via deze website toegang kunt hebben. Indien u een niet-Halwema-website bezoekt, zelfs een website die het Halwema-logo draagt, wees u er dan van bewust dat die website onafhankelijk is van Halwema en dat Halwema geen zeggenschap heeft over de inhoud van die website. Bovendien betekent de aanwezigheid van een koppeling naar een niet-Halwema-website niet dat Halwema een dergelijke website aanbeveelt of enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik daarvan.
U bent zelf verantwoordelijk van het nemen van gepaste voorzorgsmaatregelen om te garanderen dat hetgeen u voor uw gebruik selecteert, vrij is van zulke items als virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere items van destructieve aard.

IN GEEN GEVAL IS HALWEMA JEGENS ENIGE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN ENIGE ANDERE WEBSITE WAARNAAR EEN HYPERLINK VERWIJST, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINSTEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIEVERWERKENDE SYSTEMEN OF ANDERSZINS, ZELFS NIET INDIEN HALWEMA UITDRUKKELIJK VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT.
ALLE INFORMATIE WORDT DOOR HALWEMA UITSLUITEND OP “AS IS” BASIS VERSTREKT. HALWEMA GEEFT GEEN VERKLARINGEN EN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN STILZWIJGENDE GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERHANDELBAARHEID EN DE GARANTIE DAT ER GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP RECHTEN VAN DERDEN.

Halwema kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door de tekst op deze pagina bij te werken. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. U dient deze pagina derhalve regelmatig te bezoeken teneinde vast te stellen aan welke actuele voorwaarden u gebonden bent.

Reageren is niet mogelijk